• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
دوره آموزشی سئو و بهینه سازی سایتانتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

مجله علمی تخصصی 

1