• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان
 هدف اصلی این مطالعه  بررسی استراتژی و تجارب کشورهای مختلف در صنعت خودروسازی و احصای موارد قابل انطباق آنها در صنعت خودروسازی ایران است. بررسی صنایع خودروسازی جهان نشان دهنده رشد آرام و تمرکز بر رشد و رونق بازار خودرو در بازارهای نوظهور است، به همین دلیل استفاده بهینه از تجارب موفق دیگر کشورها به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد کشور و به ویژه در شرایط پساتحریم فعلی می تواند به توسعه این صنعت در کشور کمک کند.
 
یافته های این تحقیق که برگرفته از بررسی استراتژی و رویکرد کشورهای مختلف در صنعت خودروسازی است حکایت از این دارد که استفاده از پلتفرم مشترک و توسعه آن در مقیاس جهانی، ادغام خودروسازان با هدف ارتقای قدرت رقابت پذیری، تقویت و ارتقای صنعت قطعه سازی در مقیاس جهانی با تغییر رویکرد به توسعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی از طریق جذب و گسترش همکاری های خارجی؛ همانند تجربه هند و چین برای ترکیب برندهای داخلی و خارجی ، تجربه ترکیه در جذب خودروسازان بین المللی و توسعه صنعت قطعه سازی و اجتناب از رویکرد خودروی ملی، تجربه برزیل صرفا بر اساس جذب خودروساز و قطعه ساز خارجی بر اساس مقتضیات نیاز بازار، توسعه همکاری های خارجی و توان تکنولوژی در تولید خودرو بهره مندی ترکیه و برزیل از سرریز همکاری های خارجی و در نهایت اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی از مهمترین رهیافت های کشورهای موفق در زمینه صنعت خودرو بوده است.
 


انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1